Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

Quảng Nam dự kiến triển khai 100 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trong năm 2021

TTTĐ – Năm 2021, tỉnh Quảng Nam dự kiến kế hoạch triển khai 100 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trong đó có 98 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp. Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp ở Điện Bàn …

Phát triển ngành du lịch Quảng Nam theo hướng an toàn và bền vững

Nguồn lực từ doanh nghiệp đầu tư cho cơ sở vật chất phục vụ du lịch ngày càng tăng với các nhà đầu tư lớn, chiến lược. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam liên quan Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày …